Αμοιβολόγιο ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

0
1552

Πριν ξεκινήστε να διαβάζετε το αμοιβολόγιο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ δείτε την λύση με την απαλλαγή σας από όλους τους Οργανισμούς ΕΥΕΔ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και GEA.

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ OΣΔ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Οι αμοιβές πνευματικών δικαιωμάτων (εφεξής «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ») που αναφέρονται στο παρόν αμοιβολόγιο ισχύουν για τα εκπροσωπούμενα μουσικά έργα /ρεπερτόριο του ΟΣΔ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», (εφεξής «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ») και μόνο. Αυξομείωση των εκπροσωπούμενων μουσικών έργων της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, πιθανόν, να  επιφέρει και ανάλογη αλλαγή σε αυτά.
 2. Στα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, όπως αναφέρονται στο παρόν, δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ και τυχόν άλλοι φόροι .
 3. Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διατηρεί το δικαίωμα συμφωνίας αμοιβολογίου με ευνοϊκότερους όρους, με συλλογικούς φορείς, ενώσεις χρηστών μουσικής, επιμελητήρια κ.λ.π., πρόσβαση στο οποίο θα έχουν τα μέλη τους, με βάση τους εκάστοτε συμφωνημένους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.
 4. Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ καταβάλλονται προκαταβολικά για τη χρήση μουσικών έργων του αντίστοιχου έτους.* Για οποιαδήποτε εκπρόθεσμη καταβολή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, πέραν της χρήσεως του έτους για το οποίο οφείλονται, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δύναται να απαιτήσει την καταβολή επιπλέον ποσών (διαχειριστικά, δικαστικά έξοδα, κ.λ.π.), πέραν των οφειλόμενων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ για το αντίστοιχο έτος, ενώ διατηρεί κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Για χρήστες μουσικών έργων (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις κλπ.) που λειτουργούν μόνο περιοδικά (λ.χ. θερινά/χειμερινά καταστήματα κ.λ.π.), για τα μεν ετήσια δικαιώματα θα υπολογίζεται το 50% της οφειλόμενης αμοιβής, για τα δε μηνιαία δικαιώματα θα υπολογίζονται οι αναλογούντες μήνες λειτουργίας, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικά στο παρόν.
 6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης βάσει της λειτουργίας της επιχείρησής του, αλλάξει κατηγορία αδειοδότησής του, εντός της χρήσης, σύμφωνα με το παρόν αμοιβολόγιο, οφείλει να ενημερώσει προς τούτο την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, εντός μηνός από την αλλαγή αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια αλλαγή από την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η εκδοθείσα άδεια παύει να ισχύει, έως ότου εξοφληθεί το τελικό ποσό που οφείλεται βάσει της νέας κατηγορίας στην οποία πλέον υπάγεται και η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ διατηρεί κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα οικεία νομοθεσία.
 7. Οι χρήστες μουσικών έργων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το ν.2121/1993, το ν.4481/2017 και την οικεία νομοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

*Ειδικά για τη χρήση μουσικών έργων του έτους 2018, τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ καταβάλλονται άμεσα.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ 2018

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, που κάνουν χρήση μουσικής, είτε ζωντανά ή και με απλά μηχανικά μέσα και /ή με disc jockey και στα οποία η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των χρηστών αυτών, για την προσέλκυση του κοινού και την ψυχαγωγία του.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Α.1.ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100    218 €
101-200    351 €
201-300    526 €
301-400    818 €
401-600 1.380 €
601-800 1.656 €
801-1000 1.863 €
1001-1200 2.124 €
1201-1400 2.354 €
1401-1600 2.556 €
1601-1800 2.731 €
1801-2000 2.883 €
2001-2500 3.424 €
2501-3000 3.903 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον      96 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης και χρησιμοποιούν την ζωντανή μουσική εκτέλεση για την ψυχαγωγία των πελατών τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι μουσικές σκηνές, δηλαδή οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης, προσφέροντας στους πελάτες τους ζωντανή μουσική για την ψυχαγωγία τους.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως, μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών).

 

Α.2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100   188 €
101-200   314 €
201-300   458 €
301-400   547 €
401-600   738 €
601-800   886 €
801-1000    996 €
1001-1200 1.136 €
1201-1400 1.259 €
1401-1600 1.367 €
1601-1800 1.461 €
1801-2000 1.542 €
2001-2500 1.831 €
2501-3000 2.088 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον       52 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, (club, disco, cabaret, strip show κ.λ.π.), στους οποίους η μουσική εκτέλεση γίνεται με σύγχρονα τεχνολογικά, μηχανικά και οπτικοακουστικά μέσα, για την ψυχαγωγία των πελατών, είτε με disc jockey (φυσικό πρόσωπο) είτε χωρίς.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ).

 

Α.3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ –  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  DJ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 46 
101-200 86 €
201-300 126 €
301-400 164 €
401-500 201 €
501-600 232 €
601-700 260 €
701-800 285 €
801-900 315 €
901-1000 350 €
Για κάθε  100μ2 επιπλέον   35 €

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. bars, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια, open bar, εστιατόρια με μπαρ, κ.λ.π.), όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, αποκλειστικά και μόνον με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς ζωντανή μουσική.

 

Α.4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ   ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ DISC JOCKEY  (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ).

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100   70 €
101-200 132 €
201-300 193 €
301-400 253 €
401-500 310 €
501-600 357 €
601-700 400 €
701-800 438 €
801-900 485 €
901-1000 539 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον   54 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία, ταβέρνες κ.λ.π.), που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα οποία η χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση των μουσικών έργων γίνεται αποκλειστικά και μόνον με disc jockey (φυσικό πρόσωπο).

 

Α.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ DISC JOCKEY)

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 129  €
101-200 242 €
201-300 356 €
301-400 465 €
401-500 570 €
501-600 657 €
601-700 736 €
701-800 807 €
801-900 893 €
901-1000 993 €
 Για κάθε 100μ2 επιπλέον
99€

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, με disc jockey ή χωρίς) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ. ) 

 

Α.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ DISC JOKEY )

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 107 €
101-200 200 €
201-300 295 €
301-400 385 €
401-500 472 €
501-600 543 €
601-700 608 €
701-800 668 €
801-900 739 €
901-1000 821 €
Για κάθε 100μ2  επιπλέον
  82 €

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς disc jockey) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ.)

 

 

Α.7.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ                 ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
1-250 105 €
251-500 148 €
501-750 209 €
751-1000 273 €

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλοι οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων  (λ.χ. κτήματα υπαίθρια, στεγασμένοι χώροι αυτών, αίθουσες εκδηλώσεων ξενοδοχείων κ.λ.π.). Η τιμολόγηση εξαρτάται από την άδεια την οποία έχουν λάβει για τα άτομα που μπορούν να δεχτούν. Αν σε έναν χώρο υπάρχει και στεγασμένη αίθουσα αλλά και ανοικτός χώρος τότε τιμολογούνται ξεχωριστά ανάλογα με την περίοδο που λειτουργούν. Αν στους παραπάνω χώρους εκδηλώσεων υπάρχουν χώροι όπου υπολειτουργούν ή έχουν μεμονωμένες κρατήσεις μέσα στον μήνα τότε δύναται να χρεώνονται  με την ήμερα η δε χρέωση αυτών είναι ίση με το 1/4 τής αντίστοιχης μηνιαίας χρέωσης .

 

 

Α.8.ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ   

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0-1000   80 €
1001-1500 102 €
1501-2000 140 €
2001-2500 177 €
2501-3000 214 €
3001-3500 244 €
3501-4000 266 €
4001-4500 285 €
4501-5000 299 €
Για κάθε 500μ2 επιπλέον   14 €

 

Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται  οι εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική, οι οποίες γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως γήπεδα, προαύλια, πλατείες, αποθήκες, κ.λ.π., χώρους οι οποίοι δεν προορίζονται για τέτοιες εκδηλώσεις σε σταθερή βάση, δεν είναι δηλαδή χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις εκδηλώσεις αυτές δεν υπάρχει εισιτήριο και προσφέρονται συνήθως ποτά και φαγητά σε πρόχειρες εγκαταστάσεις.

 

 

Α.9.ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DJ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0-400 245 €
401-800 382 €
801-1200 533 €
1201-1600 661 €
1601-2000 769 €
2001-3000 1.072 €
3001-4000 1.329 €
4001-5000 1.545 €
5001-6000 1.725 €
6001-7000 1.871 €
7001-8000 1.989 €
8001-9000 2.081€
9001-10000 2.150 €

 

Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως γήπεδα, προαύλια, πλατείες, αποθήκες, κ.λ.π. και η εκτέλεση μουσικής γίνεται με disc jockey (έναν ή περισσοτέρους). Aν στον ίδιο χώρο υπάρχουν πολλές μουσικές σκηνές (stages), τότε θα τιμολογούνται ξεχωριστά σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

 

Α.10.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100   40 €
101-200   50 €
201-300   60 €
301-400   70 €
401-500   80 €
501-600   90 €
601-700 100 €
701-800 110 €
801-900 120 €
901-1000 130 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον   10 €

 

Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται όλες οι έκτακτες ημερήσιες εκδηλώσεις, όπως εμφανίσεις καλλιτεχνών ζωντανά, είτε play back, είτε unplugged, είτε και έκτακτες εμφανίσεις με  dj σε χώρους όπως κέντρα διασκέδασης, club, μπαρ, εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π. .

 

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΗ

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα, επιχειρήσεις και χώροι που χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά, με χρήση απλών μηχανικών μέσων χωρίς disc jockey (συμπεριλαμβανομένων: ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, κ.λ.π.), με σκοπό την δημιουργία απλής, αλλά χρήσιμης και ωφέλιμης για τον χώρο ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό – πελάτες.

Β.1. ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ/ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ/SPORT CAFÉ /ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 20 €
101-200 27 €
201-300 38€
301-400 49 €
401-500 60 €
501-600 68 €
601-700 76 €
701-800 84 €
801-900 90 €
901-1000 96 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον    6 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι παρεμφερείς χώροι όπου η μουσική χρησιμοποιείται με μηχανικά απλά μέσα, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, cd player, κ.λ.π. και είναι εντελώς βοηθητική για τα καταστήματα αυτά. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν έως τις 23.00 καθημερινά, δεν έχουν  λάβει δηλαδή παράταση ωραρίου. Τέτοια καταστήματα μπορεί να είναι π.χ. σφαιριστήρια, μπιλιάρδα, σύγχρονα καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) .

 

 

Β.2. ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 17 €
101-200 25 €
201-300 35 €
301-400 45 €
401-500 55 €
501-600 64 €
601-700 72 €
701-800 78 €
801-900 87 €
901-1000 96 €
Για κάθε 100μ2  επιπλέον 10 €

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού. Ενδεικτικά, τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εστιατόρια, κρεπερί, ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, καντίνες, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία κ.λ.π. .

 

 

Β.3.ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ )

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100     5 €
101-200     7 €
201-300      9 €
301-400     12 €
401-500    15 €
Για κάθε 100μ2  επιπλέον      3 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παραδοσιακά καφενεία, τα οποία κάνουν χρήση μουσικής βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού.

 

 

Β.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΑΓΚΟΥΣ .

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 10 €
101-200 14 €
201-300 19 €
301-400 25 €
401-500 31 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (εφόσον χρησιμοποιούν μουσική με απλά μηχανικά μέσα) παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πλατείες, καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π. .

 

 

Β.5. ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 15 
101-200 21 €
201-300 30 €
301-400 39 €
401-500 48 €
501-600 55 €
601-700 62 €
701-800 68 €
801-900 75 €
901-1000 83 €
Για κάθε  100μ2 επιπλέον   8 €

 

 

Β.6.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΙ/ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 14 €
101-200 19 €
201-300 27 €
301-400 36 €
401-500 44 €
501-600 51 €
601-700 57 €
701-800 62 €
801-900 69 €
901-1000 77 €
Για κάθε 100μεπιπλέον 8 €

 

  

Β.7.ΠΛΟΙΑ /ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ/ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ                                                                                                  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
0-100 75 €
101-200 106 €
201-300 150 €
301-400 196 €
401-500 240 €
501-600 276 €
601-700 309 €
701-800 339 €
801-900 375 €
901-1000 417 €
Για κάθε 100 άτομα επιπλέον 42 €

 

Αν σε πλοία υπάρχουν χώροι με ζωντανή μουσική, όπως εστιατόρια, μπαρ, κ.λ.π., τότε θα τιμολογούνται σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

 

 

Β.8.ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ     

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ                                              ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1 – 50 17 €
51 – 100 24 €
101 – 150 33 €
151 – 200 44 €
Για κάθε 50 άτομα χωρητικότητα επιπλέον 10 €

 

 

Β 9.ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ  ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 56€
101-200 79 €
201-300 111 €
301-400 146 €
401-500 178 €
501-600 205 €
601-700 230 €
701-800 252 €
801-900 279 €
901-1000 310 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον     31 €

 

Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν όλες οι αίθουσες αναμονής που υπάρχουν σε χώρους συγκέντρωσης επιβατών σε λιμάνια, σταθμούς, αεροδρόμια καθώς και οι προβλήτες αυτών, εφόσον έχουν μουσική και η χρήση γίνεται με μηχανικά μέσα. Αν στους χώρους αυτούς υπάρχουν εστιατόρια, κυλικεία, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π., τότε τιμολογούνται ξεχωριστά, βάσει της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

 

Β.10.ΕΚΘΕΣΕΙΣ   

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1-500 53 €
501-1000 75 €
1001-1500 105 €
1501-2000 138 €
2001-2500 169 €
2501-3000 194 €
3001-3500 218 €
3501-4000 239 €
4001-4500 264 €
4501-5000 294 €

 

Στην παραπάνω κατηγορία ανήκουν οι χώροι των εκθέσεων όπου η χρήση μουσικής γίνεται με μηχανικά μέσα. Εάν σε μια έκθεση γίνονται και άλλες δραστηριότητες, όπως συναυλίες, εμφανίσεις με dj, υπάρχουν εστιατόρια, μπαρ κ.λ.π., τότε θα τιμολογούνται ξεχωριστά, σύμφωνα με την κατηγορία όπου ανήκουν. Επίσης, αν σε μια έκθεση οι εκθέτες επιλέγουν στα περίπτερα τους να έχουν ξεχωριστή μουσική, τότε και αυτοί θα τιμολογούνται ξεχωριστά.

 

  

Β.11.CORPORATE EVENT/ΕΓΚΑΙΝΙΑ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1-500 140 €
501-1000 197 €
1001-1500 279 €
1501-2000 364 €
2001-2500 446 €
2501-3000 514 €
3001-3500 575 €
3501-4000 631 €
4001-4500 699 €
4501-5000 776€

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μουσικές εκδηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την προώθηση, διαφήμιση ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας και γίνονται σε διάφορους χώρους, όπως πεζοδρόμια, πλατείες, δημόσιους χώρους, καταστήματα, ανεξάρτητα με τον τρόπο που εκτελείται η μουσική (ζωντανή μουσική ή με μηχανικά μέσα).

 

 

Β.12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 ΕΤΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ                                                    ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 42 €
101-200 59 €
201-300 84 €
301-400 109 €
401-500 134 €
501-600 154 €
601-700 173 €
701-800 189 €
801-900 210 €
901-1000 233 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον 23 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που λειτουργούν ως εμπορικά καταστήματα, (όπως καταστήματα ενδυμάτων, υποδημάτων, τροφίμων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, βενζινάδικα, γκαλερί, video-club, super-market, πρακτορεία-ΟΠΑΠ κ.λ.π.) και η μουσική μεταδίδεται με μηχανικά ή και με οπτικοακουστικά μέσα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σε περίπτωση λειτουργίας των εν λόγω χώρων ετησίως για περίοδο μικρότερη των 12 μηνών, ο υπολογισμός της χρέωσης γίνεται κατ’ αναλογία.

 

 

Β.13.ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ /MALL 

                                             

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1-500 250 €
501-1000 500 €
1001-1500 750 €
1501-2000 1000 €
2001-2500 1250 €
2501-3000 1500 €
3001-3500 1750 €
3501-4000 2000 €
4001-4500 2250 €
Για κάθε 500μ2 επιπλέον    250 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι υπάρχουν σε ένα εμπορικό κέντρο όπου η μουσική εκτελείται με μηχανικά μέσα (λ.χ. πάρκινγκ, διάδρομοι, πλατείες, κ.λ.π. χώροι). Τα εμπορικά καταστήματα που υπάρχουν σε αυτά τιμολογούνται ξεχωριστά, σύμφωνα με την κατηγορία όπου ανήκουν. Ξεχωριστά τιμολογούνται και τυχόν έκτακτες εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, εκδηλώσεις με dj, κ.λ.π. εκδηλώσεις.

 

Β.14.ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ /ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

         ΔΗΜΟΙ /ΜΕΓΑΛΑ ΝΗΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ                             12 €
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ                           160 €

 

Αν σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο λειτουργεί καφετέρια, εστιατόριο, εμπορικό κατάστημα και εν γένει χώροι οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στους επισκέπτες και στους οποίους γίνεται χρήση μουσικής με οποιονδήποτε τρόπο, τότε θα τιμολογούνται με βάση τις αντίστοιχες κατηγορίες όπου ανήκουν .

 

 

Β.15.KAZINO

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΤΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
0-100 41 €
101-200 58 €
201-300 82 €
301-400 108 €
401-500 132 €
501-600 152 €
601-700 170 €
701-800 187 €
801-900 207 €
901-1000 230 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον   31 €

 

Στην εν λόγω κατηγόρια ανήκουν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των καζίνο (και οπαπ play), σάλες παιχνιδιών, χώροι αναμονής, reception, χώροι με τυχερές μηχανές κ.λ.π., Αν γίνονται εκδηλώσεις με ζωντανή μουσική, τότε θα τιμολογούνται χωριστά, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν ανάλογα δηλαδή που θα γίνουν, όπως π.χ. στο εστιατόριο , στο μπαρ, σε ανοικτό τυχόν χώρο εξωτερικό, σε παρακείμενο κέντρο διασκέδασης κ.ο.κ.  .

 

 

Β.16.ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑTA
1-10 160 €
11-20 226 €
21-30 318 €
31-40 416 €
41-50 510 €
51-60 587 €
61-70 658 €
71-80 721 €
81-90 798 €
91-100 887 €
Για κάθε 10 γραμμές  επιπλέον 89 €

 

 

Β.17. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑTA
1-10 51 €
11-20 72 €
21-30 101€
31-40 133 €
41-50 162 €
51-60 187 €
61-70 210 €
71-80 230 €
81-90 254 €
91-100 283 €
Για κάθε 10 θέσεις  επιπλέον    28 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα μεταφορικά μέσα, όπως ταξί, πούλμαν, τουριστικά λεωφορεία, τρένα, προαστιακός, μετρό και λοιπά σιδηροδρομικά μέσα, εφόσον εκτελείται μουσική, είτε από ραδιόφωνο, είτε από λοιπά μηχανικά μέσα.

 

 

Β.18.ΓΗΠΕΔΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ                                                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑTA
ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
0-2500 53 € 94 €
2501-5000 81 € 144 €
5001-7500 108 € 192€
7501-10000 133 € 236 €
10001-12500 157 € 279 €
12501-15000 179 € 319 €
15001-17500 200 € 357 €
17501-20000 220 € 392 €
20001-22500 241 € 430 €
22501-25000 265 € 473 €
25001-27500 291 € 519 €
27501-30000 320 € 570 €
30001-32500 351 € 626 €
32501-35000 386 € 689 €
35001-37500 417 € 744 €
37501-40000 450 € 803 €
40001-42500 486 € 866 €
42501-45000 524 € 935 €
45001-47500 565 € 1008 €
47501-50000 610 € 1089 €
50001-52500 658 € 1175 €
52501-55000 711 € 1269 €
55001-57500 768 € 1370 €
57501-60000 829 € 1479 €
60001-62500 894 € 1596 €
62501-65000 966 € 1724 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία ανήκουν όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται σε γήπεδα (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλευ, χάντμπολ, πόλο, ιππικών ομίλων, τένις, πυγμαχίας και λοιπών αθλημάτων), ανοιχτά ή κλειστά, κατά την διάρκεια ή τα ημίχρονα των οποίων εκτελείται μουσική. Αν στα ανωτέρω γήπεδα υπάρχουν και άλλοι χώροι, όπως π.χ. εστιατόρια, μπαρ, χώροι εκδηλώσεων κ.λ.π., θα τιμολογούνται χωριστά, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

 

 

Β.19.WATER PARK/ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1-500 150 €
501-1000 160 €
1001-1500 170 €
1501-2000 180 €
2001-2500 190 €
2501-3000 200 €
3001-3500 210 €
3501-4000 220 €
4001-και άνω 230 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις αναψυχής θεματικών πάρκων με παιχνίδια, δραστηριότητες, νεροτσουλήθρες, paintball, κατασκηνώσεις, καλοκαιρινά camp, και άλλα πάρκα. Αν στους ανωτέρω χώρους υπάρχουν άλλοι χώροι, όπως εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιποί χώροι, τότε θα τιμολογούνται σύμφωνα με την κατηγορία  στην οποία ανήκουν.

 

 

Γ . ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

 

Γ.1. ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

                                                                                      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΑΣΤΕΡΙΑ 5 0,010 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 4 0,008 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 3 0,006 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 2 0,005 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 1 0,005 €

 

Γ.2ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

 

ΑΣΤΕΡΙΑ 5 0,575  €
ΑΣΤΕΡΙΑ 4 0,442 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 3 0,351 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 2 0,288 €
ΑΣΤΕΡΙΑ 1 0,288 €

 

Στους κοινόχρηστους χώρους ξενοδοχείων εντάσσονται όλοι οι χώροι αυτών, πλην των χώρων όπου γίνονται εκδηλώσεις, οι χώροι όπου γίνονται ζωντανές εμφανίσεις καλλιτεχνών, πέραν της συνήθους λειτουργίας του ξενοδοχείου, δηλαδή για την διασκέδαση των ενοίκων του ή και τρίτων, και γενικά εξαιρούνται όλοι οι χώροι τους οποίους εκμεταλλεύονται τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα και απευθύνονται σε κοινό πέραν των ενοίκων του ξενοδοχείου,(όπως ενδεικτικά καφετέριες, κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια). Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα εφαρμόζεται ο αντίστοιχος τιμοκατάλογος δημοσίας εκτέλεσης, δηλαδή όπου ανήκουν πράγματι οι περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το παρόν αμοιβολόγιο. Η  χρέωση για κάθε κοινόχρηστο χώρο είναι χωριστή.

 

Δ. ΧΩΡΟΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Δ.1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

1.Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που οφείλονται υπολογίζονται με ποσοστό 1% επί της τιμής του εισιτηρίου, βάσει του εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ανά οπτικοακουστικό έργο/ ταινία, αφαιρουμένων των φόρων δημοσίων θεαμάτων .

 1. Για την ενσωμάτωση μουσικής σε ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις, η αμοιβή καθορίζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης διαπραγμάτευσης και συναίνεσης των μελών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Δ.2. ΘΕΑΤΡΑ

Δ.2.1. Όπου η μουσική είναι αναγκαία και συνδέεται με την φύση της παράστασης, είτε εκτελείται ζωντανά είτε όχι, τα ελάχιστα δικαιώματα ορίζονται ως ποσοστό 3% επί των εσόδων της παράστασης, βάσει του εκπροσωπούμενου κάθε φορά ρεπερτορίου της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Δ.2.2.Για θεατρικές παραστάσεις όπου η μουσική είναι απλά χρήσιμη, τα δικαιώματα ορίζονται ως εξής

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1-100 20€
101-200 40€
201-300 60€
301-400 80€
401-500 100€
Για κάθε 100 θέσεις επιπλέον 20 €

 

Δ.2.3. Για την ενσωμάτωση μουσικής σε ταινίες ή θεατρικές παραστάσεις, η αμοιβή καθορίζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης διαπραγμάτευσης και συναίνεσης των μελών της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Δ.3.ΤΣΙΡΚΟ /ΠΑΤΙΝΑΖ/ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

Για κάθε 1000 θέσεις, τα δικαιώματα ορίζονται 30€ ημερησίως. Για κάθε 1000 θέσεις επιπλέον, υπάρχει αναλογική επιβάρυνση 30€ ημερησίως.

                                     

            

Ε. ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα που αναλογούν στους παραγωγούς των συναυλιών υπολογίζονται με βάση τα ακαθάριστα έσοδα ή/και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε ποσοστό 7% για τους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.ο.κ), 5% για τους δημόσιους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανάλογα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ανά συναυλία, με βάση τις παρακάτω περιπτώσεις:

Ε.1. Σε περίπτωση που υπάρχουν έσοδα η βάση υπολογισμού είναι το σύνολο των εσόδων (όπως ενδεικτικά είναι εισιτήρια, χορηγίες, έσοδα από διαφημίσεις κ.λ.π.)

Ε.2. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο έξοδα βάση υπολογισμού είναι το σύνολο των εξόδων, (όπως αυτά μπορεί να είναι π.χ. έξοδα ενοικίου χώρου, έξοδα αμοιβής καλλιτεχνών, έξοδα ενοικιάσεως ηχοφωτιστικών εξοπλισμών, σκηνής και λοιπά έξοδα, που είναι απαραίτητα για την φύση της εκδήλωσης).

Ε.3. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν και έσοδα και έξοδα τότε θα υπολογίζεται στο μεγαλύτερο από αυτά.

Ε.4. Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκομίσεως στοιχείων από δημοτικές επιχειρήσεις, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, τα ελάχιστα δικαιώματα για κάθε συναυλία ορίζονται ως εξής:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
1-500 560€
501-1000 1120€
1001-2000 2016€
2001-4000 4032€
4001-7000 7056€
7001-10000 11760
10000 και άνω 17640

 

Ε.5. Σε περίπτωση αδυναμίας επιμερισμού των εσόδων ή εξόδων για μια μουσική παράσταση όπου υπάρχουν παράλληλα και άλλες δραστηριότητες και υπάρχει ενιαίο εισιτήριο για την είσοδο στον αντίστοιχο χώρο τότε τα ημερήσια δικαιώματα ανά stage θα ορίζονται στα 500€

Ε.6. Σε περίπτωση διοργάνωσης συναυλίας είτε από δημιουργό αποκλειστικά  είτε για ενίσχυση δημιουργού αποκλειστικά  τα αντίστοιχα ποσοστά των εσόδων ή των εξόδων είναι 2%

Ε.7. Στην περίπτωση που δεν έχουν προσκομιστεί στην Αυτοδιαχείριση τα ανάλογα στοιχεία (ρεπερτόριο – οικονομικά στοιχεία) για τον υπολογισμό των πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 24 ν. 4481/2017 (το πρώτο 15νθήμερο κάθε εξαμήνου για τα εκτελεσθέντα δημοσίως το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο), θα επιβάλλονται οι νόμιμες προσαυξήσεις, όπως αυτές προβλέπονται στις περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων χρηστών (αρ.24 παρ.1 Ν.4481/2017) με 10% και 15% διαδοχικά επί της οφειλόμενης αμοιβής.

 

Ε.8ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ

Για την απόκτηση άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης μουσικών έργων των διοργανωτών από την Αυτοδιαχείριση, κρίνεται απαραίτητη, πριν από την διεξαγωγή των συναυλιών, η καταβολή ενός χρηματικού ποσού έναντι του τελικού ποσού που θα προκύψει για τα αναλογούντα δικαιώματα. Τα ποσά ορίζονται με βάση την προβλεπόμενη προσέλευση του κόσμου και την χωρητικότητα των τόπων διεξαγωγής, ως εξής:

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
1-500 140€
501-1000 280€
1001-2000 840€
2001-4000 1680€
4001-7000 2940€
7001-10000 4900€
10000 και άνω 7350€

 

Ε.9. ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ –  ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ε.9.1. Για μουσικοχορευτική παράσταση με ζωντανή μουσική τα πνευματικά δικαιώματα αντιστοιχούν σε ποσοστό 4% επί του συνόλου των εισπράξεων της παραστάσεως ανάλογα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο .

Ε.9.2. Για μουσικοθεατρική παράσταση με ζωντανή μουσική τα πνευματικά δικαιώματα αντιστοιχούν σε ποσοστό 3%  επί του συνόλου των εισπράξεων της παραστάσεως ανάλογα με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο.

 

 

ΣΤ. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΡΤΖΙΑΝΗ ΧΡΗΣΗ)

ΣΤ.1. Ραδιοφωνικοί σταθμοί

 • Ποσοστό 2,2%επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων α. εσόδων ή β. εξόδων, αν δεν υπάρχουν έσοδα ή εάν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα, πλην συνδρομών, κατ’ αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Ποσοστό 1,6%επί των εσόδων που προκύπτουν από συνδρομές συμβατικώς καθοριζόμενες  ή εκ του νόμου εισπραττόμενες απευθείας ή μέσω τρίτου, κατ’ αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Σημείωση:Το ποσόν που αναλογεί στο ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο ετησίως από τα ποσά που ορίζονται στον Πίνακα ΣΤ.3 κατωτέρω, ανά κατηγορία και αναγνωρίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους ως δίκαιο και εύλογο

 

ΣΤ.2. Τηλεοπτικοί σταθμοί

 • Ποσοστό 2,2% επί όλων ανεξαιρέτως των ακαθαρίστων α. εσόδων ή β. εξόδων, αν δεν υπάρχουν έσοδα ή εάν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα, πλην συνδρομών, κατ’ αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Ποσοστό 1,6%επί των εσόδων που προκύπτουν από συνδρομές συμβατικώς καθοριζόμενες  ή εκ του νόμου εισπραττόμενες απευθείας ή μέσω τρίτου, κατ’ αναλογία του ρεπερτορίου της Αυτοδιαχείρισης.
 • Σημείωση:Το ποσόν που αναλογεί στο ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο ετησίως από τα ποσά που ορίζονται στον Πίνακα ΣΤ.3 κατωτέρω, ανά κατηγορία και αναγνωρίζεται ρητά από τους συμβαλλόμενους ως δίκαιο και εύλογο

 

 

Πίνακας ΣΤ.3

Ελάχιστη Χρέωση
Πληθυσμιακή Κάλυψη έως 1εκ 1εκ- 2εκ. 2εκ. – 5εκ. Πανελλαδική
Τ/Σ ελεύθερης λήψης 300 € 650 € 3.000 € 60.000 €
Ρ/Σ ελεύθερης λήψης 200 € 400 € 2.000 € 20.000 €
Δορυφορικές Συνδρομητικές Πλατφόρμες (ανά κανάλι) 7.000 €

 

 

Ζ.  ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ (ON LINE) ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 
               ΧΡΗΣΗ                        ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 1,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 30€
2. PODACSTING 3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 49€
3. STREAMING VIDEO ON DEMAND/ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 49€
4. STREAMING MUSIC ON DEMAND (MUSIC TRACKS-VIDEO CLIPS)/ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 57€
5. DOWNLOADING/ΚΑΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (MUSIC TRACKS, RINGTONES) 12% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 68€
6. APPLICATIONS/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ SMARTPHONES-TABLETS ΚΛΠ 6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 30€
7. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ PORTALS (ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ) 3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ :

1)      49€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 150 ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ

2)      68€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 151 ΜΕΧΡΙ 400 ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ

3)      113€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 401 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙΑ ΡΟΗΣ

 

8. 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ (RENTING BACKGROUND MUSIC SERVICES) 7% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45€
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΣΩ STREAMING ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ (STREAMING BACKGROUND MUSIC SERVICES) 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45€
9. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (WEBCASTING-web radios/tv)

 

 2,2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ, ME ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 45€
10 1. STREAMING IP VIDEO ON DEMAND/ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (ΚΙΝ/ΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ, ΣΕΙΡΕΣ, ΣΗΡΙΑΛΣ, ΚΛΠ) 3,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,04 ΑΝΑ ΘΕΑΣΗ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 9.1. & 9.2. 68€ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
2. IPTV/ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

 

 

 2,2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤ’ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,10 ΑΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

 

 

Η. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η.1.       ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ  (ΠΩΛΗΣΗ LP, CD, κλπ)

Τα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής μουσικών υλικών φορέων καθορίζονται σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση που διέπει τη φωνογραφική βιομηχανία μεταξύ ΒΙΕΜ και IFPI.

Βάσει αυτής της σύμβασης ο υπολογισμός των μηχανικών δικαιωμάτων γίνεται σε ποσοστό 8.712% επί της χονδρικής τιμής πώλησης κατ’ αναλογία (pro rata).

 

Η.2.        ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (ΠΩΛΗΣΗ DVD)

Τα δικαιώματα μηχανικής εγγραφής και αναπαραγωγής για τα DVD υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί της χονδρικής τιμής πώλησης κατ’ αναλογία (pro rata).

 

Η.3.        ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ (PREMIUM)

Ο όρος “premium” καλύπτει τους υλικούς φορείς ήχου ή ήχου & εικόνας που διατίθενται στο κοινό με την ταυτόχρονη διάθεση με έντυπα (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά) μέσω του συστήματος διανομής και διάθεσης των εντύπων και θα πρέπει να αναγράφεται στον φορέα η ένδειξη «premium» ή «Όχι προς πώληση».

 • Σε περίπτωση που ο φορέας (CD, DVD) πωλείται μέσω του συστήματος διανομής και  διάθεσης εντύπων και δεν διατίθεται μαζί με έντυπο, τα δικαιώματα θα υπολογίζονται στην τιμή διάθεσης του προϊόντος.
 • Σε περίπτωση πολλαπλού φορέα (π.χ. 2πλό, 3πλό), ο κάθε φορέας υπολογίζεται αυτοτελώς.

Το σχετικό αμοιβολόγιο των premium κυκλοφοριών είναι ως ακολούθως:

Η.3.1.    ΜΟΥΣΙΚΑ CD / DVD (PREMIUM)

(Α)          Χρονική διάρκεια: 1 έως 20 λεπτά

Για εκτυπωθέντα αντίτυπα από 1 έως 10.000 τεμάχια ανά έντυπο :  300 ευρώ ελάχιστη χρέωση ανά φορέα.

Για εκτυπωθέντα αντίτυπα από 10.001 τεμάχια και πάνω ανά έντυπο : 0,03 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίτυπο.

(Β)          Χρονική διάρκεια: 21 λεπτά και άνω

Για εκτυπωθέντα αντίτυπα από 1 έως 10.000 τεμάχια ανά έντυπο :  400 ευρώ ελάχιστη χρέωση ανά φορέα.

Για εκτυπωθέντα αντίτυπα από 10.001 τεμάχια και πάνω ανά έντυπο : 0,04 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίτυπο.

Η.3.2.    ΜΗ ΜΟΥΣΙΚΑ DVD (PREMIUM)

Για εκτυπωθέντα αντίτυπα από 1 έως 10.000 τεμάχια ανά έντυπο (ανεξαρτήτου διάρκειας): 150 ευρώ ελάχιστη χρέωση ανά τίτλο οπτικοακουστικού έργου

Για εκτυπωθέντα αντίτυπα από 10.001 τεμάχια και πάνω ανά έντυπο (ανεξαρτήτου διάρκειας: 0,02 ευρώ για κάθε επιπλέον αντίτυπο.

 

  

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΩΝ/ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, που κάνουν χρήση μουσικής, είτε ζωντανά ή και με απλά μηχανικά μέσα και /ή με disc jockey και στα οποία η μουσική αποτελεί την απαραίτητη πρώτη ύλη για την λειτουργία των χρηστών αυτών, για την προσέλκυση του κοινού και την ψυχαγωγία του.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Α.1.ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 153 €
101-200 245 €
201-300 368 €
301-400 572 €
401-600 966€
601-800 1.159€
801-1000 1.304€
1001-1200 1.487€
1201-1400 1.648 €
1401-1600 1.789€
1601-1800 1.912 €
1801-2000 2.018 €
2001-2500 2.397€
2501-3000 2.732 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον    67 €

 

Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης και χρησιμοποιούν την ζωντανή μουσική εκτέλεση για την ψυχαγωγία των πελατών τους. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι μουσικές σκηνές, δηλαδή οι χώροι που λειτουργούν ως κέντρα διασκέδασης, προσφέροντας στους πελάτες τους ζωντανή μουσική για την ψυχαγωγία τους.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως, μουσικού προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών).

 

 

Α.2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 131 €
101-200 220 €
201-300 320 €
301-400 383€
401-600 517€
601-800 620€
801-1000 698 €
1001-1200 795 €
1201-1400 881 €
1401-1600 957 €
1601-1800 1023 €
1801-2000 1079 €
2001-2500 1.282 €
2501-3000 1.461€
Για κάθε 100μ2 επιπλέον 36 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι, κλειστοί ή υπαίθριοι, (club, disco, cabaret, strip show κ.λ.π.), στους οποίους η μουσική εκτέλεση γίνεται με σύγχρονα τεχνολογικά, μηχανικά και οπτικοακουστικά μέσα, για την ψυχαγωγία των πελατών, είτε με disc jockey (φυσικό πρόσωπο) είτε χωρίς.

Ειδικότερα, κέντρα διασκέδασης θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη τα 100 dB, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητού ή/και ποτού. Μέχρι την ηχοστάθμη των 80 dB δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης (βλ. υ1γ/γ.π/οικ. 96967 όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ).

Α.3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ –  ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  DJ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 32 €
101-200 60 €
201-300 88 €
301-400 115 €
401-500 141 €
501-600 162 €
601-700 182 €
701-800 199 €
801-900 221 €
901-1000 245 €
Για κάθε  100μ2 επιπλέον 25 €

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. bars, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια, open bar, εστιατόρια με μπαρ, κ.λ.π.), όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, αποκλειστικά και μόνον με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς ζωντανή μουσική.

 

 

Α.4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ   ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ DISC JOCKEY  (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ).

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 49 €
101-200 92 €
201-300 135 €
301-400 177 €
401-500 217 €
501-600 250 €
601-700 280 €
701-800 307 €
801-900 340 €
901-1000 377 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον 38 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις και οι χώροι (λ.χ. οι μπουάτ, τα μπαρ, τα σνακ-μπαρ, οι παμπ, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία, ταβέρνες κ.λ.π.), που λειτουργούν ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στα οποία η χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση των μουσικών έργων γίνεται αποκλειστικά και μόνον με disc jockey (φυσικό πρόσωπο).

 

Α.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ DISC JOCKEY)

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 90 €
101-200 170 €
201-300 249 €
301-400 326 €
401-500 399 €
501-600 460 €
601-700 515€
701-800 565 €
801-900 625€
901-1000 695€
Για κάθε 100μ2 επιπλέον
69€

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, με disc jockey ή χωρίς) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ. )

 

 

Α.6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ  ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Η’/ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΣ DISC JOKEY )

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 75 €
101-200 140 €
201-300 206 €
301-400 269 €
401-500 330 €
501-600 380 €
601-700 426 €
701-800 467 €
801-900 517 €
901-1000 575 €
Για κάθε 100μ2  επιπλέον
57 €

 

Στην κατηγορία αυτοί εντάσσονται όλα τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις αναψυχής και οι χώροι όπου προσφέρεται μουσική στους πελάτες για την ψυχαγωγία τους, είτε  με ζωντανή μουσική, είτε μικτά με ζωντανή μουσική και με μηχανικά μέσα (χρήση σύγχρονων τεχνολογικών, μηχανικών και οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς disc jockey) κατά την ελεύθερη κρίση και συνήθη λειτουργία του καταστήματος (λ.χ. με μηχανικά μέσα το πρωί και με ζωντανή μουσική το βράδυ, κάποιες ημέρες ή ώρες το μήνα με ζωντανή μουσική και κάποιες άλλες με μηχανικά μέσα κ.ο.κ.)

 

 

Α.7.ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
1-250 74 €
251-500 104 €
501-750 146 €
751-1000 191 €

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλοι οι στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων  (λ.χ. κτήματα υπαίθρια, στεγασμένοι χώροι αυτών, αίθουσες εκδηλώσεων ξενοδοχείων κ.λ.π.). Η τιμολόγηση εξαρτάται από την άδεια την οποία έχουν λάβει για τα άτομα που μπορούν να δεχτούν. Αν σε έναν χώρο υπάρχει και στεγασμένη αίθουσα αλλά και ανοικτός χώρος τότε τιμολογούνται ξεχωριστά ανάλογα με την περίοδο που λειτουργούν .

 

Β. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΧΩΡΟΙ ΟΠΟΥ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΗ

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα, επιχειρήσεις και χώροι που χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά, με χρήση απλών μηχανικών μέσων χωρίς disc jockey (συμπεριλαμβανομένων: ραδιόφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, κ.λ.π.), με σκοπό την δημιουργία απλής, αλλά χρήσιμης και ωφέλιμης για τον χώρο ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό – πελάτες.

Β.1. ΜΠΙΛΙΑΡΔΑ/ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΑ/SPORT CAFÉ /ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 12 €
101-200 17 €
201-300 24 €
301-400 32 €
401-500 39 €
501-600 45 €
601-700 50 €
701-800 55 €
801-900 61€
901-1000 68 €
Για κάθε 100μ2 επιπλέον 7€

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλοι οι παρεμφερείς χώροι όπου η μουσική χρησιμοποιείται με μηχανικά απλά μέσα, όπως ραδιόφωνο, τηλεόραση, cd player, κ.λ.π. και είναι εντελώς βοηθητική για τα καταστήματα αυτά. Τα καταστήματα αυτά λειτουργούν έως τις 23.00 καθημερινά, δεν έχουν  λάβει δηλαδή παράταση ωραρίου. Τέτοια καταστήματα μπορεί να είναι π.χ. σφαιριστήρια, μπιλιάρδα, σύγχρονα καφενεία, καφετέριες, αναψυκτήρια, ζαχαροπλαστεία κ.λ.π.) .

 

 

Β.2. ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ  ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 12 €
101-200 17 €
201-300 24 €
301-400 32 €
401-500 39 €
501-600 45 €
601-700 50 €
701-800 55 €
801-900 61 €
901-1000 68 €
Για κάθε 100μ2  επιπλέον  7 €

 

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία χρησιμοποιούν την μουσική βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού. Ενδεικτικά, τέτοιοι χώροι μπορεί να είναι εστιατόρια, κρεπερί, ψητοπωλεία, αναψυκτήρια, καντίνες, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο, αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία κ.λ.π. .

 

Β.3.ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ )

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 4 €
101-200 5 €
201-300 6 €
301-400 8 €
401-500 11 €
Για κάθε 100μ2  επιπλέον 2 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παραδοσιακά καφενεία, τα οποία κάνουν χρήση μουσικής βοηθητικά με απλά μηχανικά μέσα, χωρίς να προορίζεται η μουσική για την ψυχαγωγία του κοινού.

 

 

Β.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΑΓΚΟΥΣ .

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΑ/ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ
0-100 7 €
101-200 10 €
201-300 14 €
301-400 18 €
401-500 22 €

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις (εφόσον χρησιμοποιούν μουσική με απλά μηχανικά μέσα) παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πλατείες, καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/ και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λ.π. .