Προσοχή. Η μουσική των Creative Commons είναι με δικαιώματα

0
263

Πολλές εταιρείες στην Ελλάδα προσφέρουν μουσική CC-BY, ή ακόμα CC-NC (Creative Commons). Οι άδειες CC-BY προσφέρεται για εμπορική χρήση ενώ οι άδειες CC-NC είναι απαγορευτικές.

Οι χρήστες τέτοιας μουσικής από τις διάφορες εταιρείες πρέπει να προσέχουν, καθώς η μουσική των Creative Commons είναι προστατευόμενη από τον GEA.

Τι λέει ο ίδιος ο οργανισμός των Creative Commons

Διαβάζουμε από την ιστοσελίδα των Creative Commons:

What are neighboring rights?
Copyright provides an incentive to create works by providing exclusive rights to creators. However, the distribution or exploitation of a work often involves more than just the creator. For example, if someone writes a song, someone else may perform the song, and another may produce the recording of the song. Some jurisdictions extend copyright to the contributions made by these persons; other jurisdictions extend such exclusive rights in the form of neighboring rights. Neighboring rights may include performers’ rights or broadcasters’ rights, among others. The Rome Convention sets forth some guidelines on the scope of neighboring rights. Not all jurisdictions recognize neighboring rights.

Η Jamendo σταμάτησε να αδειοδοτεί στην Ελλάδα

Η μουσική της jamendo διατίθεται με άδειες Creative Commons. Για τον λόγο αυτό η επίσημη Jamendo σταμάτησε να αδειοδοτεί στην Ελλάδα. Όμως η Royalty Free Music Greece συνεχίζει να εκδίδει βεβαιώσεις πως η μουσική της jamendo είναι χωρίς δικαιώματα!!! Μάλιστα η Jamendo προχωρά κι ένα βήμα παραπάνω, δηλώνοντας πως η Royalty Free Music Greece που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα αναπαράγει μουσική για ιδιωτική χρήση.

Τι λέει ο ΟΠΙ

“…Σύμφωνα τη νομική έκδοση των αδειών CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/legalcode) στο α. 3 περ. στ’ προβλέπονται τα εξής:
“Προς άρση κάθε αμφιβολίας, γίνεται δεκτό ότι:
i) Υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις μη δεκτικές παραίτησης: Στην περίπτωση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων στις οποίες δεν είναι δυνατή η παραίτηση (για παράδειγμα, αναφορικά με την είσπραξη αμοιβών για πνευματικά δικαιώματα) ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέτοιες αμοιβές είτε για εμπορική είτε για μη εμπορική χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης.
Όπως διαπιστώνεται, στην περίπτωση δικαιωμάτων που εμπίπτουν στην υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και τα οποία είναι ανεκχώρητα (δηλ. μη δεκτικά παραίτησης), όπως το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής του α. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 για τους ερμηνευτές – εκτελεστές (α. 49 παρ. 2 ν. 2121/1993), ο χορηγών την άδεια διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέτοιες αμοιβές είτε για εμπορική είτε για μη εμπορική χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης με την άδεια CC BY. Άρα η υποχρεωτική συλλογική διαχείριση ισχύει και στην περίπτωση των έργων που διατίθενται με άδειες CC. Σύμφωνα με την άδεια ο χορηγών την άδεια (δηλ. ο δικαιούχος του μουσικού έργου) διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει τέτοιες αμοιβές είτε για εμπορική είτε για μη εμπορική χρήση του αντικειμένου της αδειοδότησης.
Συνεπώς, υπάρχει υποχρέωση καταβολής στον GEA, καθώς αυτός που χορηγεί άδεια CC διατηρεί το δικαίωμα να εισπράττει την εύλογη αμοιβή του α. 49 ν. 2121/1993…”

Αυτά που αναφέραμε σχετικά με τις άδειες CC ΒΥ 3.0 ισχύουν και στην έκδοση CC ΒΥ 4.0, καθώς στο Section 2.b.3 αναφέρεται: «To the extent possible, the Licensor waives any right to collect royalties from You for the exercise of the Licensed Rights, whether directly or through a collecting society under any voluntary or waivable statutory or compulsory licensing scheme. In all other cases the Licensor expressly reserves any right to collect such royalties.»
Σύμφωνα με το α. 49 παρ. 2 ν. 2121/1993: «Το δικαίωμα εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών που προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου είναι ανεκχώρητο, με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ανάθεσης της είσπραξης και διαχείρισης στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 58 του παρόντος νόμου.». Σύμφωνα με το α. 46 παρ. 1 ν. 2121/1993 στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων οι τραγουδιστές και οι μουσικοί. Για τους παραγωγούς των υλικών φορέων δεν ισχύει το ανεκχώρητο. Στην περίπτωση δηλ. των μουσικών έργων που διατίθενται με άδεια CC, μόνο οι μουσικοί και οι τραγουδιστές διατηρούν το δικαίωμα είσπραξης εύλογης αμοιβής. Εάν στα εν λόγω έργα συμμετέχουν μόνο μουσικοί, τότε το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής του α. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 υφίσταται μόνο για αυτούς. Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το ότι ο GEA θα πρέπει να εισπράξει την εύλογη αμοιβή του α. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, καθώς οι ΟΣΔ που συμμετέχουν στον ενιαίο οργανισμό GEA (Grammo, που εκπροσωπεί τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, Ερατώ, που εκπροσωπεί τους τραγουδιστές και Απόλλων, που εκπροσωπεί τους μουσικούς) έχουν αναστείλει την εξουσία είσπραξης και διαχείρισης του α. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 για τη διάρκεια λειτουργίας του GEA και δεν μπορούν να εισπράξουν μεμονωμένα. Αυτό όμως που επηρεάζει είναι το ποσό που πρέπει να εισπράττει ο GEA, ανάλογα με την κάθε περίπτωση αν δηλαδή είναι δικαιούχοι μόνο μουσικοί ή μουσικοί και τραγουδιστές και βάσει του καταστατικού του.”…

“…Το ccradio αναφέρει στην εν λόγω βεβαίωση (https://ccradio.ellak.gr/media/ccradio-certification.pdf ) ότι η μουσική που διανέμεται είναι με άδειες Creative Commons. Συνεπώς, αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν και σε αυτήν την περίπτωση. Το γεγονός ότι στην εν λόγω βεβαίωση αναφέρεται ότι «το ccradio.ellak.gr είναι μία υπηρεσία που απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν να αναπαράγουν δημόσια στους χώρους τους μουσική που διανέμεται ελεύθερα με άδειες CC και δεν δημιουργεί απαιτήσεις από φορείς συλλογικής διαχείρισης» δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα και νομικά ορθό και σίγουρα δεν συνάδει με το ίδιο περιεχόμενο των αδειών CC που προβλέπει διαφορετικά.
Ο GEA δεν χρειάζεται να πάρει θέση επί της εν λόγω βεβαίωσης, καθώς αυτό το κάνει ο ΟΠΙ. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της άδειας CC καθίσταται σαφές ότι ο ερμηνευτής – εκτελεστής καλλιτέχνης που διαθέτει τα έργα του με άδεια CC επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματός του να εισπράξει αυτήν την αμοιβή. Για να την εισπράξει όμως θα πρέπει να την απευθυνθεί υποχρεωτικά στον μοναδικό αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που διαχειρίζεται την εύλογη αμοιβή του α. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993, που είναι ο GEA. Συνεπώς, ο GEA δεν μπορεί να σας προσκομίσει κανέναν τέτοιο κατάλογο, καθώς ανά πάσα στιγμή οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν και να αξιώσουν την καταβολή της εύλογης αμοιβής και μάλιστα σε βάθος 10ετίας σύμφωνα με το α. 19 παρ. 8 ν. 4481/2017…”

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη αποστείλει σχετική επιστολή στο Creative Commons και στο cc radio, ζητώντας να διορθώσουν τη σχετική βεβαίωση που χορηγούν.

Επίσης, έχουμε στείλει σχετική ενημερωτική επιστολή και στον GEA για τη θέση μας…”.

 

Μουσική χωρίς ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΥΕΔ – ΟΠΙ, και GEA

Την AudioSparx την εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Ποια είναι η AudioSparx και το RadioSparx.

Δείτε περισσότερα εδώ