Πνευματικά Δικαιώματα. Κατατέθηκε τροπολογία – Αναδρομικές οι απαιτήσεις από τους χρήστες

0
563

Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η ΕΥΕΔ θα απαιτεί και θα εισπράττει αναδρομικές οφειλές από τους χρήστες.

Οι προγενέστερες οφειλές αφορούν τα έτη για τα οποία δεν εισέπραξε η ΑΕΠΙ, (Ανεξάρτητη Οντότητα του α. 50), δηλαδή πριν την δημιουργία της ΕΥΕΔ το 2018.

Προτεινόμενη διάταξη
Άρθρο…
Τροποποιήσεις του ν. 4481/2017
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) αριθμείται σε παρ. 1α και μετά την περιπτ. α) προστίθεται περίπτ. β) ως εξής:
«β) Ειδικά για την περίπτωση του άρθρου 51Α του παρόντος, η ανάθεση διαχείρισης δικαιωμάτων στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΙ, εκτείνεται και στην είσπραξη των δικαιωμάτων που είχαν γεννηθεί ως αξιώσεις σε χρόνο προγενέστερο της ανάθεσης της διαχείρισης στον ΟΠΙ, για τα οποία είτε δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50 (ΑΕΠΙ), η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, είτε έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης, χωρίς όμως να έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα δικαιώματα. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και για μη εισπραχθείσες αμοιβές του άρθρου 18 του ν. 2121/1993.»

Καλούμε τους χρήστες σε άμεση συνδρομή με την AudioSparx γιατί σε τυχόν έλεγχο για προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή και των Συγγενικών Δικαιωμάτων, γεννιούνται αναδρομικές απαιτήσεις, καθώς διαπιστώνεται παραβίαση του Νόμου περί προστασίας Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.

Περισσότερα – Δωρεάν Εγγραφή www.iplus.gr